Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chateaumelnik.cz provozovaného Jiřím Lobkowiczem, IČ: 45895694, se sídlem Svatováclavská 19/16, 276 01 Mělník (dále jen „Prodávající“)

 

1: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2: PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VAD ZBOŽÍ

3: LHŮTY

4: VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5: SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

 

1: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.2. Tento reklamační řád se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“), kterou může být spotřebitel v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku (dále jen „Kupující – spotřebitel“) nebo podnikatel v souladu s ustanovení § 420 občanského zákoníku (dále jen „Kupující – podnikatel“), a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“).

1.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

1.3.1. má zboží vlastnosti, které si Prodávající a Kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

1.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.4. Pro uznání reklamace je potřeba dodržovat následující podmínky: uchovávat víno po celou dobu v konstantní teplotě 8-12 °C, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez zásadních manipulací. Tyto podmínky musí být navíc trvalé, konstantní a bez jakýchkoliv náhlých změn. Prodávající může požadovat po kupujícím doložení tohoto správného skladování, jinak nebude reklamace uznána. Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve (více než 2/3 obsahu lahve).

1.5. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu - spotřebiteli záruku za jakost na zakoupené zboží v délce 24 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícím - spotřebitelem v souladu s Kupní smlouvou. Je-li ze strany Prodávajícího nebo výrobce stanovena u konkrétního zboží nebo jeho části lhůta delší, zavazuje se Prodávající poskytnout Kupujícímu - spotřebiteli záruku za jakost v této délce, jsou-li ze strany Kupujícího - spotřebitele dodrženy podmínky stanovené výrobcem zboží, které jsou nutné pro uplatnění rozšířené záruky a které jsou Kupujícímu - spotřebiteli známy. Po dobu této záruční doby se Prodávající zavazuje, že zboží nebo jeho část bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti.

1.6. V případě, že Kupní smlouva, záruční list, reklama či obal zboží prodávaného Kupujícímu - spotřebiteli určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

1.7. Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

 

2: PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VAD ZBOŽÍ

2.1. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 1.3. tohoto reklamačního řádu, může Kupující - spotřebitel:

  • žádat přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • žádat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží.

 

Jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, může Kupující – spotřebitel:

  • žádat přiměřenou slevu z kupní ceny
  • žádat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží,
  • odstoupit od kupní smlouvy.

 

2.2. Právo z vadného plnění Kupujícímu - spotřebiteli nenáleží, pokud Kupující - spotřebitel před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud Kupující - spotřebitel vadu sám způsobil. 

2.3. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím - spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Odpovědnost Prodávajícího se dále nevztahuje na situace, kdy Prodávající prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a dále na vady způsobené nesprávným používáním a nedodržováním pokynů Prodávajícího nebo výrobce (viz. informace dle odst. 1.4. atd.).

2.4. Práva Kupujícího - spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud nebyla uplatněna v záruční době. Práva Kupujícího - spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží dále zaniknou, pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením v rozporu s návodem nebo účelem pro který se zboží obvykle používá, pokud bylo zboží mechanicky poškozeno nebo bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, pokud bylo zboží jakkoliv upravované Kupujícím - spotřebitelem nebo třetí stranou.

2.5. Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího, a to na adrese sídla Prodávajícího uvedeného na příslušném daňovém dokladu (faktura), či na adrese elektronické pošty Prodávajícího: hajek@chateaumelnik.cz.

2.6. Uplatní-li Kupující - spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě (e-mailem), kdy právo uplatnil.

2.7. Má-li být Kupujícímu vrácena kupní cena nebo její část zaplacená Kupujícím Prodávajícímu voucherem, pak bude Kupujícímu kupní cena nebo její část vrácena v podobě voucheru znějícího na hodnotu kupní ceny nebo její části.

 

3: LHŮTY​

3.1. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí. Po uplynutí této lhůty nelze právo z vady u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3.2. Vytkl-li Kupující - spotřebitel Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující - spotřebitel nemůže vadné zboží užívat.  

3.3. Kupující - spotřebitel svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu, tedy do tří (3) pracovních dnů poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující - spotřebitel zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.  

3.4. Lhůtu k uplatnění práva z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti zboží, jeho uchovávání apod.

 

4: VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1. Kupující - spotřebitel je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením dokladu o zaplacení zboží, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující - spotřebitel není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Kupující - spotřebitel je dále povinen při reklamaci předložit vadné zboží včetně původního příslušenství. 

4.2. Prodávající je povinen o reklamaci Kupujícího - spotřebitele rozhodnout v zákonem stanovené lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím - spotřebitelem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Kupující - spotřebitel informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující - spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě.

4.3. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží apod.). Prodávající je povinen vyžádat si bez zbytečného prodlení doplnění podkladů od Kupujícího - spotřebitele. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím - spotřebitelem.

4.4. Pokud je zboží potřeba zaslat Prodávajícímu, Kupující - spotřebitel si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží.

4.5. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen Kupujícímu - spotřebiteli písemně potvrdit na jeho e-mail.

4.6. Kupující - spotřebitel není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.  

4.7. Kupující - spotřebitel si vyzvedne (převezme) reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy byla vyřízena reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nevyzvedne-li si Kupující - spotřebitel zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen je vyzvednout, má Prodávající právo zboží prodat. Je-li Prodávajícímu známa adresa Kupujícího - spotřebitele a jde-li o zboží, jehož kupní cena byla v době nákupu vyšší než 3.000,-- Kč, je Prodávající povinen o zamýšleném prodeji Kupujícího - spotřebitele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu (15 dnů) k vyzvednutí zboží. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí být Kupujícím - spotřebitelem u Prodávajícího uplatněn.

4.8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující - spotřebitel právo na náhradu důvodných, obvyklých a přiměřených nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží (např. běžný poštovní způsob doručení zboží). Škoda, která vznikla Kupujícímu - spotřebiteli vadností zboží, musí být vždy Kupujícím – spotřebitelem Prodávajícímu řádně prokázána. Tím není v případě neoprávněné reklamace dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody. V případě neoprávněné reklamace Kupujícího - spotřebitele je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím - spotřebiteli úhradu veškeré jemu prokazatelně vzniklé škody, a to v rozsahu a za podmínek dle obecně závazných platných právních předpisů České republiky.

 

5: SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

5.1. Poskytl-li Prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo Kupní smlouva nestanoví něco jiného.

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti tento dne 28. července 2021.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení