Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chateaumelnik.cz provozovaného Jiřím Lobkowiczem, IČ: 45895694, se sídlem Svatováclavská 19/16, 276 01 Mělník (dále jen „Prodávající“)

 

1: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2: PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VAD ZBOŽÍ

3: LHŮTY

4: VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5: SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

 

1: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.2. Tento reklamační řád se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“), kterou může být spotřebitel v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku (dále jen „Kupující – spotřebitel“) nebo podnikatel v souladu s ustanovení § 420 občanského zákoníku (dále jen „Kupující – podnikatel“), a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“).

1.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

1.3.1. má zboží vlastnosti, které si Prodávající a Kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

1.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.4. Pro uznání reklamace je potřeba dodržovat následující podmínky: uchovávat víno po celou dobu v konstantní teplotě 8-12 °C, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez zásadních manipulací. Tyto podmínky musí být navíc trvalé, konstantní a bez jakýchkoliv náhlých změn. Prodávající může požadovat po kupujícím doložení tohoto správného skladování, jinak nebude reklamace uznána. Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve (více než 2/3 obsahu lahve).

1.5. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu - spotřebiteli záruku za jakost na zakoupené zboží v délce 24 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícím - spotřebitelem v souladu s Kupní smlouvou. Je-li ze strany Prodávajícího nebo výrobce stanovena u konkrétního zboží nebo jeho části lhůta delší, zavazuje se Prodávající poskytnout Kupujícímu - spotřebiteli záruku za jakost v této délce, jsou-li ze strany Kupujícího - spotřebitele dodrženy podmínky stanovené výrobcem zboží, které jsou nutné pro uplatnění rozšířené záruky a které jsou Kupujícímu - spotřebiteli známy. Po dobu této záruční doby se Prodávající zavazuje, že zboží nebo jeho část bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti.

1.6. V případě, že Kupní smlouva, záruční list, reklama či obal zboží prodávaného Kupujícímu - spotřebiteli určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

1.7. Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

 

2: PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VAD ZBOŽÍ

2.1. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 1.3. tohoto reklamačního řádu, může Kupující - spotřebitel:

  • žádat přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • žádat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží.

 

Jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, může Kupující – spotřebitel:

  • žádat přiměřenou slevu z kupní ceny
  • žádat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží,
  • odstoupit od kupní smlouvy.

 

2.2. Právo z vadného plnění Kupujícímu - spotřebiteli nenáleží, pokud Kupující - spotřebitel před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud Kupující - spotřebitel vadu sám způsobil. 

2.3. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím - spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Odpovědnost Prodávajícího se dále nevztahuje na situace, kdy Prodávající prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a dále na vady způsobené nesprávným používáním a nedodržováním pokynů Prodávajícího nebo výrobce (viz. informace dle odst. 1.4. atd.).

2.4. Práva Kupujícího - spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud nebyla uplatněna v záruční době. Práva Kupujícího - spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží dále zaniknou, pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením v rozporu s návodem nebo účelem pro který se zboží obvykle používá, pokud bylo zboží mechanicky poškozeno nebo bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, pokud bylo zboží jakkoliv upravované Kupujícím - spotřebitelem nebo třetí stranou.

2.5. Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího, a to na adrese sídla Prodávajícího uvedeného na příslušném daňovém dokladu (faktura), či na adrese elektronické pošty Prodávajícího: hajek@chateaumelnik.cz.

2.6. Uplatní-li Kupující - spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě (e-mailem), kdy právo uplatnil.

2.7. Má-li být Kupujícímu vrácena kupní cena nebo její část zaplacená Kupujícím Prodávajícímu voucherem, pak bude Kupujícímu kupní cena nebo její část vrácena v podobě voucheru znějícího na hodnotu kupní ceny nebo její části.

 

3: LHŮTY​

3.1. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí. Po uplynutí této lhůty nelze právo z vady u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3.2. Vytkl-li Kupující - spotřebitel Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující - spotřebitel nemůže vadné zboží užívat.  

3.3. Kupující - spotřebitel svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu, tedy do tří (3) pracovních dnů poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující - spotřebitel zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.  

3.4. Lhůtu k uplatnění práva z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti zboží, jeho uchovávání apod.

 

4: VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1. Kupující - spotřebitel je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením dokladu o zaplacení zboží, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující - spotřebitel není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Kupující - spotřebitel je dále povinen při reklamaci předložit vadné zboží včetně původního příslušenství. 

4.2. Prodávající je povinen o reklamaci Kupujícího - spotřebitele rozhodnout v zákonem stanovené lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím - spotřebitelem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Kupující - spotřebitel informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující - spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě.

4.3. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží apod.). Prodávající je povinen vyžádat si bez zbytečného prodlení doplnění podkladů od Kupujícího - spotřebitele. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím - spotřebitelem.

4.4. Pokud je zboží potřeba zaslat Prodávajícímu, Kupující - spotřebitel si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží.

4.5. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen Kupujícímu - spotřebiteli písemně potvrdit na jeho e-mail.

4.6. Kupující - spotřebitel není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.  

4.7. Kupující - spotřebitel si vyzvedne (převezme) reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy byla vyřízena reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nevyzvedne-li si Kupující - spotřebitel zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen je vyzvednout, má Prodávající právo zboží prodat. Je-li Prodávajícímu známa adresa Kupujícího - spotřebitele a jde-li o zboží, jehož kupní cena byla v době nákupu vyšší než 3.000,-- Kč, je Prodávající povinen o zamýšleném prodeji Kupujícího - spotřebitele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu (15 dnů) k vyzvednutí zboží. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí být Kupujícím - spotřebitelem u Prodávajícího uplatněn.

4.8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující - spotřebitel právo na náhradu důvodných, obvyklých a přiměřených nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží (např. běžný poštovní způsob doručení zboží). Škoda, která vznikla Kupujícímu - spotřebiteli vadností zboží, musí být vždy Kupujícím – spotřebitelem Prodávajícímu řádně prokázána. Tím není v případě neoprávněné reklamace dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody. V případě neoprávněné reklamace Kupujícího - spotřebitele je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím - spotřebiteli úhradu veškeré jemu prokazatelně vzniklé škody, a to v rozsahu a za podmínek dle obecně závazných platných právních předpisů České republiky.

 

5: SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

5.1. Poskytl-li Prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo Kupní smlouva nestanoví něco jiného.

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti tento dne 28. července 2021.

Zpět do obchodu